תחומי ההתמחות


הערכות שווי מקרקעין לרבות, מבני מגורים, משרדים, תעשייה, מסחר, תחנות דלק קרקעות ועוד.


טיפול, ייצוג ועריכת שומות להיטל השבחה ולירידת ערך מקרקעין (לפי סעיף 197 לחוק) וליווי ההליכים בפני שמאי מכריע.


איחוד וחלוקה מחדש לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבנייה.


בחינת תכניות בנין עיר וטבלאות הקצאה ואיזון והכנת חוות דעת שמאיות במסגרת הגשת התנגדות לתכנית.


יעוץ וליווי יזמים בהכנת תכניות בנין עיר.


טיפול ייעוץ וייצוג בהליכים בפני רשות מקרקעי ישראל בעניין חיובים כספיים בחכירות עירוניות, לרבות השגות בעניין דמי היתר, שינוי ניצול וייעוד, שימושים חורגים וכיו"ב.


טיפול ייעוץ וייצוג בנושאי קרקעות מינהל במגזר החקלאי לרבות עריכת שומות והשגות וליווי ההליכים בפני השמאי הממשלתי.


יעוץ ועריכת חוות דעת שמאיות בנושא הפקעות.


ליווי פרוייקטים למגורים תוך התמחות מיוחדת בפרויקטים של פינוי ובינוי, תוספות בנייה, ניצול זכויות לפי תמ"א 38 וייזום תכניות בניין עיר משלימות.


ייעוץ בעסקאות אחוזים על כל היבטיהן וליווי הליכי התקשרות.


ייעוץ בנוגע לשטחים המיועדים לתעשייה תוך בחינת שימושים אפשריים וייזום תכניות לשינוי ייעוד ולניצול מיטבי של הקרקע.


ייעוץ בנושאי מיסוי מקרקעין ועריכת שומות והשגות לרשות המיסים (מס שבח ומס רכוש).


הערכות לנושאי מיסוי ויעוץ שמאי-כלכלי לעניין הכנת צווי מיסים עירוניים, גביית ארנונה והטלת הוצאות פיתוח שטח בהתאם לחוק הרשויות המקומיות.


הכנת סקרי קרקע וטבלאות הקצאה ואיזון לפי חוק התכנון והבנייה.


בחינת מכרזים וייעוץ לעניין הגשת הצעות.


ייעוץ בעסקאות אחוזים על כל היבטיהן וליווי הליכי התקשרות.


חוות דעת מומחה לבתי משפט בנושאי שמאות מקרקעין, תכנון ובניה וליווי כלכלי.


עריכת שומות והשגות למינהל מקרקעי ישראל ורשות המיסים (מס שבח ומס רכוש).


הערכת נכסים עירוניים לצורך עריכת מכרזים.


בדיקת כדאיות פרויקטים.


 
שותפי המשרד
ישיבה בחדר ישיבות
חדר ישיבות