תחומי ההתמחות


הערכות שווי מקרקעין לרבות, מבני מגורים, משרדים, תעשיה, מסחר, תחנות דלק קרקעות ועוד.


טיפול וייצוג בפני שמאי מכריע בנושא היטל השבחה, תביעות בגין ירידת ערך ופגיעות במקרקעין.


טיפול ייעוץ וייצוג בעניין חיובים כספיים בחכירות עירוניות ובחכירות של אדמות מנהל מקרקעי ישראל.


ייעוץ בנוגע לשטחים המיועדים לתעשייה תוך בחינת שימושים אפשריים וייזום תכניות לשינוי ייעוד ולניצול מיטבי של הקרקע.


ייעוץ בנושאי מיסוי מקרקעין ועריכת שומות והשגות לרשות המיסים (מס שבח ומס רכוש).


הערכות לנושאי מיסוי ויעוץ שמאי-כלכלי לעניין הכנת צווי מיסים עירוניים, גביית ארנונה והטלת הוצאות פיתוח שטח בהתאם לחוק הרשויות המקומיות.


טיפול ייעוץ וייצוג בנושאי קרקעות מינהל במגזר החקלאי לרבות עריכת שומות והשגות וליווי ההליכים בפני השמאי הממשלתי.


ליווי פרוייקטים למגורים תוך התמחות מיוחדת בפרויקטים של פינוי ובינוי, תוספות בניה, ניצול זכויות לפי תמ"א 38 וייזום תכניות בניין עיר משלימות.


עריכת שומות להיטל השבחה ולירידת ערך מקרקעין (לפי סעיף 197 לחוק) וליווי ההליכים בפני שמאי מכריע.


הכנת סקרי קרקע וטבלאות הקצאה ואיזון לפי חוק התיכנון והבניה.


בחינת מכרזים וייעוץ לעניין הגשת הצעות.


ייעוץ בעסקאות אחוזים על כל היבטיהם וליווי הליכי התקשרות.


חוות דעת מומחה לבתי משפט בנושאי שמאות מקרקעין, תכנון ובניה וליווי כלכלי.


עריכת שומות והשגות למינהל מקרקעי ישראל ורשות המיסים (מס שבח ומס רכוש).


איחוד וחלוקה מחדש לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה.


יעוץ וליווי יזמים בהכנת תכניות בנין עיר.


יעוץ ועריכת חוות דעת שמאיות בנושא הפקעות.


בחינת תכניות בנין עיר וטבלאות הקצאה ואיזון והכנת חוות דעת שמאיות במסגרת הגשת התנגדות לתכנית.


הערכת נכסים עירוניים לצורך עריכת מכרזים.


בדיקת כדאיות פרויקטים.